AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI DİĞER HİBE PROJELERİ

AB tarafından ülkemize üç farklı program aracılığı ile destek sağlanmaktadır:

I.  Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)

II.Topluluk Programları

 • Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı
 • 7.Çerçeve Programı
 • Kültür Programı
 • Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP)
 • PROGRESS Programı

III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)

IPA Bileşenleri
I.        Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
II.       Sınır Ötesi İşbirliği
III.       Bölgesel Kalkınma
IV.       İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
V.        Kırsal Kalkınma (IPARD)

1. Bileşen: Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma:
Finanse Edilen Proje Alanları:

 • AB Müktesebatına uyum ve kurumsal yapılanma,
 • Topluluk Programı ve Ajanslarına Katılım,
 • Hukuk devletinin ve demokratik kurumların güçlendirilmesi,
 • Kamu yönetimi ve ekonomik alandaki reformların desteklenmesi,
 • İnsan Haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi,
 • Sivil toplumun geliştirilmesi ile ilgili projeler öncelikli olarak finanse edilecektir. 

2. Bileşen: Sınır Ötesi İşbirliği:
Finanse Edilen Alanlar:
Ekonomik faaliyetleri canlandırıcı küçük ölçekli altyapı (çevre, turizm gibi alanlarda, sınır ötesi sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi,
Ortak ekonomik ve çevresel planlamayı destekleyen teknik yardım hizmetlerinin sağlanması ile ilgili   
projeler öncelikli olarak finanse edilecektir. 

3. Bileşen: Bölgesel Kalkınma:
Söz konusu bileşen kapsamındaki programlama çalışmaları, Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programları çerçevesinde yürütülmektedir.

4. Bileşen: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Söz konusu bileşen kapsamındaki programlama çalışmaları, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı başlığı altında yürütülmektedir.

5. Bileşen: Kırsal Kalkınma:
IPARD Planı ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir. IPARD Planında öngörülen illerde IPARD ajansı sıfatıyla uygulama ve ödemelerden sorumlu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun faaliyete geçmesi ile birlikte programlama çalışmaları başlatılacaktır. Bu nedenle, mevcut durumda 5. bileşene ilişkin bir programlama takvimi bulunmamaktadır.

Finanse Edilen Alanlar:
Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması,
Kırsal altyapı,
Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,
Üretici grupları,
Çevre dostu üretim metotları,

IPA Kapsamında Belediyelere Sağlanan Destekler

Projelere sağlanan destekler aşağıdaki konu başlıkları ile gruplanabilir:

 1. Sosyal İçerikli Projelere Destekler
 2. Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler
 3. Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler
 4. Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler
 5. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler

Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?  

İş Ortamının İyileştirilmesi

 1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi
 2. Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 3. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Altyapısının
 4. Turizm Altyapısı, Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin İyileştirilmesi

İşletme Kapasitesinin Artırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi

 1. İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması
 2. Sanayi Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi 

TOPLULUK PROGRAMLARI

 1. Hayat boyu Öğrenme Programı
 2. Gençlik Programı

Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?  

BULGARİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Türkiye’den Edirne-Kırklareli ve Bulgaristan’dan Hasköy-Yambol-Burgaz illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ortaklaşa  geliştirecekleri  projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Program kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine Hibe Programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır.

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

KARADENİZ HAVZASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Programın amacı Karadeniz havzasında yer alan Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan,  ve Ermenistan arasında   ekonomik ve sosyal kalkınma alanında işbirliğinin artırılmasıdır. Program Türkiye’de Karadenize kıyısı olan Düzey-II bölgelerindeki TR1 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır.

 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr