Kültürel Faaliyetler, Sosyal Faaliyetler, Türkiye’ye ithal edilen ya da Türkiye’nin ihraç ettiği makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimin verilmesi veya teçhizatı teslim almak, fuar ve sirklerde görev yapmak, stajyer öğrenciler, tur operatörü temsilcileri görevini gerçekleştirme gibi amaçlarla Türkiye’ye gelen yabancılar (1 yıl içinde 1 defaya mahsus olmak üzere) dışında kalan tüm yabancılar Türkiye’de çalışabilmek için çalışma izni almak zorundadır.  

Başvurular yurtdışından Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine yurtiçinde ise, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapılır.  Ancak, 6 ay ve üzerinde süreli ikamet izni almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapabilirler. -Ayrıca, mühendis olanlar için YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) diploma denklik işlemleri yapılması gerekmektedir.

YURTDIŞINDAN YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İÇİN BAŞVURU

Yabancılar çalışma izni işlemlerinde yabancılar süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, Yabancılar çalışma izni alımı yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere Yabancılar çalışma izni verilmekte, bir yıllık kanuni Yabancılar çalışma izni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.

Yurtdışından yapılan Yabancılar çalışma izni taleplerinin değerlendirilebilmesi için yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki T.C. temsilciliklerine yapılan başvuruyu takiben en geç üç işgünü içerisinde Yönetmelikte öngörülen diğer belge ve formların Çalışma Bakanlığına teslimi zorunludur. Bu süre aşıldığı takdirde yapılan Yabancılar çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNDE YABANCI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK KURUM/KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER


- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
- Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
- Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNDE BAŞVURUYA EK BELGELER
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr