MARKA TESCİL BAŞVURUSU

Marka; bir ürünü üreten veya hizmeti sunanların birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayan, ürün veya hizmetin vasıflarının yüklendiği, isim veya şekilden oluşabilen işaretlerdir. Markalar, mal ve hizmet üreticilerin tüketici nezdinde bıraktığı sözcüleridir. Markalar tescil edildikleri ülkeler için 10 yıl boyunca korunurlar, korumanın devamlılığı için 10 yılda bir yenileme işlemi yaptırmak gereklidir.

Türkiye' de marka başvurularının yapıldığı yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Türkiye'de bulunan gerçek ve tüzel kişiler ya da Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ancak Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler.

MARKA ARAŞTIRMA SİSTEMİ (MAS)

Marka tescil başvurusundan önce tescil ettirilmesi düşünülen markanın belirlenen sınıflarda marka taraması yapılarak markanın aynısı ya da benzerlerinin daha önce başkaları tarafından tescil ettirilip ettirilmediğinin Enstitü sicilinde araştırılarak tespit edilmesi gerekmektedir. Ücretsiz olarak verdiğimiz marka taraması hizmetimiz için MARKA ARAŞTIRMA FORMU nu doldurmanız yeterlidir. Marka vekillerimiz en kısa zamanda markanız ile ilgili araştırmayı yapacak ve size ayrıntılı bilgi verecektir.

Marka Başvurusu dosyasının hazırlanıp müracaatın yapılması akabinde, markanız, marka tescil işlemi sonuçlanıncaya kadar koruma altına alınmış olacaktır. (Başvuru yapılan dakika hatta saniye itibariyle) Bu müracaattan sonra 8-10 ay gibi yasal bir süre beklenilmek zorundadır. Bu sürenin uzunluğu yasalarla korunmakta olup olarak herkes için uygulanmaktadır. Bu süre içerisinde Türk Patent Enstitüsü’nün marka uzmanları başvuruyu ilk 2-3 ay inceleyecek (şekli inceleme+kodlama+benzerlik taraması ve 1.karar) ve sonra marka Resmi Marka Bülteninde üçüncü kişilerin benzerlik itirazı hakları nedeniyle 3 ay ilanda kalacaktır. Bir itiraz olmadığı taktirde müracaatımız olumlu sonuçlanacak ve 1-2 ay süren bir diğer aşama olan Marka Tescil Belgesi Düzenleme aşamasına geçilecektir. Bu aşamada da markalarımızla ilgili tescil belgemizin düzenlenmesi için Türk Patent Enstitüsü hesabına marka tescil belgesi düzenleme harcı yatırılmalıdır. Tüm bu aşamalar tarafımızdan sürekli takip edilecek ve markanın durumu size bildirilecektir.

MARKA TESCİL BAŞVURU EVRAKLARI
  • Vekaletname (Noter tasdiki gerekmez,

FORMLAR kısmındaki şirket/şahıs örneği kullanılabilir)

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(Başvuru sahibi şahıs ise)

  • Logo Örneği (300 dpi çözünürlülükte 7 cm x 7 cm

kare içine sığacak şekilde jpeg formatında)

  • İmza Sirküleri Fotokopisi
MARKA TESCİL SÜRECİNDE İTİRAZ HAKLARI

İlk itiraz şekli, Türk Patent Enstitüsü‘nün her ay yayınladığı ve 3 ay markaların askıya alındığı Resmi Marka Bülteninde açıklanan yeni marka başvurularına , marka sahipleri,  daha önce tescil edilmiş olan markalarına benzediği ya da eskiye dayalı kullanımları olduğu gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahip olmaları şekliyledir. Tescilli Marka korumasının en önemli kısmı olan Marka Bülteninde yayınlanan markalara itiraz için öncelikle bu benzerliğin tespit edilebilmesi gereklidir. İtiraza konu markanın tespiti için MARKA İZLEME SİSTEMİ (MİS) ne üye olunması zorunludur.
Diğer itiraz şekli ise, marka başvurusuna, başvurudan 3-4 ay sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen red veya kısmi red kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay için Marka sahibinin itiraz edebilmesi şeklindedir.

MARKA İZLEME SİSTEMİ (MİS)

Bir markanın Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir. Başkalarının, tescilli markanız üzerinden haksız rekabet yolu ile örneğin benzerliğinden yararlanarak kazanç sağlamalarını önleme hakkınız olduğunu biliyor musunuz? Tescilli markanızın benzerlerini kullanarak piyasada sizin markanız üzerinden para kazanmalarını önlemek ve markanızı her yıl izlettirmek için mutlaka bir marka vekiliyle çalışınız. Marka İzleme Sistemi ile firmanız markalarının korunması için izlediğimiz yöntem şöyledir;

Türk Patent Enstitüsü'nün aylık periyotlar ile marka başvurularını yayımladığı Resmi Marka Bültenlerini gelişmiş programlar kullanarak takip edilerek marka sahibinin tescilli markasına benzer marka başvuruları var ise bu durum marka sahibine bildirilir ve Marka sahibinin izni ile Türk Patent Enstitüsüne gerekli itirazları yapılır. MARKA İZLEME SİSTEMİ ne çok küçük maliyetlerle üye olabilir ve bu sayede çok daha yüksek hukuki maliyetlerden kurtulabilirsiniz.

MARKA İZLEME SİSTEMİ ne üye olmak için VEKALETNAME nin ilgili yerlerinin doldurulup kaşeli ve imzalı olarak (NOTER TASDİKİ GEREKMEZ) olarak tarafımıza gönderilmesi yeterlidir. Marka Vekilimiz MARKA İZLEME SÖZLEŞMESİ ni hazırlayarak size en kısa zamanda gönderecektir.

MADRİD PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ULUSLAR ARASI MARKA BAŞVURUSU

1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokol ülkemizde 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmış olup  Protokol ile Türkiye’de faaliyet gösteren firmalarının tek bir başvuru ile tüm üye ülkelere aynı zamanda yapılan Uluslararası Marka Tescil başvurusu yapma imkanı tanınmıştır.

MADRİD PROTOKOLÜNE GÖRE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Türkiye’deki Marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri.
- Faaliyet Belgesi* Vekaletname.
- Marka Örneği (Türkiye’deki Marka başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır.)

Uluslararası başvuru Türkiye’de alınan  tescile veya başvuruya dayanmalıdır. Uluslararası tescil, 5 (beş) yıl boyunca Türkiye’de dosyalanan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır. Menşe ülkedeki başvuru veya tescil geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. Uluslararası Marka tescili süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilir. MADRİD PROTOKOLÜ KAPSAMINDA BAŞVURU YAPMAK İSTİYORSANIZ Lütfen BURADAKİ , CND-Uluslararası Marka Başv Formunu doldurunuz.

MARKA ÜZERİNDE DİĞER İŞLEMLER

Marka Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sınırsız sayıda yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içersinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği günden 6 ay önce başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren ek altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı ancak genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerilen bir yol değildir

Unvan , Adres ya da Nev’i Değişiklikleri

Başvuru sahibi hakkında unvan , adres ya da nev’i değişikliklerinin ortaya çıkması halinde değişikliğin Türk Patent Enstitüsüne kaydı gerekmektedir. Kayıt sırasında adres, unvan veya nev’i değişikliğini ispat eden resmi belge ve işlem harcının bir dilekçe ile Enstitüye sunulması gerekmektedir.

Lisans ve Devir İşlemleri

Marka sahibi markasındaki mal ve hizmetlerden bazılarını ya da tamamının kullanma hakkını ( Lisans) üçüncü şahıslara verebilir. Lisans verilebilmesi için noterden onaylı lisans sözleşmesinin hazırlanması ve lisans kayıt harcı ile lisans işlemlerinin Türk Patent Enstitüsüne dilekçe ile sunulması gerekmektedir. Ayrıca marka sahipliğinin devir, kısmi devir , birleşme , miras yolu ile intikal ya da markanın cebri icra yoluyla satılması sebepleriyle değişmesi halinde de noter onaylı marka devir sözleşmesinin ve devir harcı dekontunun Türk Patent Enstitüsüne dilekçe ile sunulması gerekmektedir.

Rehin Teminat İşlemleri

Tescilli marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir ve teminat olarak gösterilebilir. Bu halde bir rehin ve teminat sözleşmesinin hazırlanması, resmi harç dekontu ile birlikte Türk Patent Enstitüsüne sunulması gerekmektedir.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU hizmet talebinde bulunmak istiyorsanız; lütfen BURAYA tıklayınız.

 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr