Ülkede sermaye birikiminin yatırıma yönlendirmesi, yeni teknoloji kullanım oranının artırılması, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek, yeni istihdam alanları yaratmak ve global ölçekte rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından teşvik edilmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımcının, yatırımla yaptığı nakit çıkışını önleyen ya da bu nakit çıkışının daha fazla sosyal fayda sağlamasına ve eşit rekabet koşullarının sağlanmasına imkan tanıyan destekler söz konusudur.

Yatırım Teşvik Belgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesine aşağıdaki kurumlar başvurabilir;

 1. Gerçek Kişiler
 2. Adi Ortaklıklar
 3. Sermaye Şirketleri
 4. Kooperatifler
 5. İş Ortaklıkları
 6. Vakıflar
 7. Dernekler
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşları
 9. Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 10. Yurtdışındaki Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIM CİNSLERİ

 1. Komple Yeni Yatırımlar
 2. Tevsi Yatırımları
 3. Modernizasyon Yatırımları
 4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımları
 5. Entegrasyon Yatırımları

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANACAK DESTEKLER

 1. KDV (Katma Değer Vergisi) İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Vergi İndirimi
 4. Yatırım Yeri Tahsisi
 5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 6. Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgeniz üzerinde zorunlu ya da İhtiyacınıza göre aşağıda açıklanan değişiklikleri yapabilirsiniz;

Yerli/İthal Global Listeye Makine İlaveleri veya revizyonları:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırım konusuna ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak global listenizde olmayan bir makine ekipmanı listelerinize ekletebilirsiniz. Global listede yer alıp fiyatı + ya da – olarak % 50 ‘lik fiyat marjını aşan makine ekipmanlarınızın fiyat revizyonlarını, makine ekipman adı ve adedi ile ilgili harcama kalemi revizyonlarınızı yapabilirsiniz.

Tamamlama Vizesi: 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı süresi içerisinde tamamladıktan sonra belgenizin kapatılması için Tamamlama Vizesinin ve ekspertizin yapılması zorunludur.

Süre uzatımı:
Yatırım Teşvik Belgenizin süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir.

% 10 şerhinin işlenmesi:
Yatırım Teşvik Belgeniz kapsamında bölgesel desteklerden yararlanıyorsanız yatırımınızın en az % 10’ unu belirlenmiş süre içerisinde yapmış olduğunuzu fatura, akreditif, harcama dekontu vb. belgelerle kanıtlayarak Belgenize şerh düşürmeniz gerekmektedir.

CND DANIŞMANLIK TARAFINDAN HAZIRLANACAK DÖKÜMANLAR

 1. Dilekçe (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
 2. Yatırım Bilgi Formu (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
 3. İthal ve Yerli Makine-Teçhizat Listesi (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
 4. Beyan ve Taahhüt (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
 5. Vekaletname (örneği ayrıca gönderilecektir)

FİRMANIZ TARAFINDAN GÖNDERİLECEK DÖKÜMANLAR

 1. Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya noter onaylı sureti (kuruluş, son sermaye durumunu gösteren, varsa ünvan ve adres değişikliği belirtir gazete)
 2. Vergi levhası Fotokopisi
 3. Kapasite Raporu Fotokopisi (mevcut işletme varsa)
 4. İmza Sirküleri suret aslı
 5. İşletme Ruhsatı noter onaylı sureti (Madencilik ve Hastane yatırımları için)
 6. İşletme izin Yazısı noter onaylı sureti (Maden Dairesinden)
 7. Turizm yatırımı ise; Turizm Yatırım Belgesi noter onaylı sureti
 8. 5510 Sayılı kanun kapsamında SGK’ dan borcu olmadığına dair yazı (barkodlu internet çıktısına firma tarafından kaşelenip ve imzalanması yeterli.)
 9. ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Uygundur Belgesi ve Yazısı (noter onaylı) (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınacaktır)
 10. Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi sitelerinde veya diğer alanlarda bina kiralık ise en az 6 yıllık kira kontratı, arsa kiralık ise 11 yıllık kira kontratı veya arsa tahsis yazısı
 11. Merkez Bankası Makbuzu (400.-TL yatırılacak, Havale yapılırsa Ankara’dan yatırıp, bir suret makbuz aslını firmanıza göndeririz.)
 12. Proforma Faturalar (Faturaların Türkçe Tercümelerini veya makinelerin Türkçe tam karşılıklarını yanlarına yazınız.)
 13. Proforma faturalarınız yoksa almayı düşündüğünüz yerli ve ithal makine ekipmanları ayrı listeler halinde cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı olacak şekilde liste yaparak bu form ekinde fakslayınız ya da email ile gönderiniz.
 14. Daha önce alınan ve açık olan Teşvik Belgeniz varsa fotokopisi
 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr